Algemene voorwaarden

AANMELDING

Aanmelding voor een lidmaatschap bij Bewegingscentrum VRIJHEID

geschiedt door het inschrijfformulier op de website www.bewegingscentrumvrijheid.nl

of aan de balie in het centrum volledig in te vullen, te ondertekenen en te verzenden. Bij 

het aangaan van het lidmaatschap is € 25,- inschrijf en administratiekosten verschuldigd.

Het abonnement gaat in op de dag van afsluiten en wordt per automatisch incasso

betaald.

TOEGANG EN PERSOONSGEGEVENS

Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in de

administratie van Bewegingscentrum VRIJHEID. Door aanmelding bij Bewegingscentrum

VRIJHEID via inschrijving online en/of bij de vestiging zelf, machtigt de deelnemer

Bewegingscentrum VRIJHEID om de contributie d.m.v. automatische incasso te

incasseren. Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot

Bewegingscentrum VRIJHEID. De toegang zal door middel van een persoonlijke niet

overdraagbare pas bij de balie van Bewegingscentrum VRIJHEID worden gecontroleerd.

De gegevens van deze pas zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor

andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot Bewegingscentrum

VRIJHEID. Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Bewegingscentrum VRIJHEID is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v.

communicatie met leden. Bij verlies, diefstal of ander zins in het ongerede raken van de

door Bewegingscentrum VRIJHEID aan het lid verstrekte pas, kan een vervangende pas

tegen betaling van € 7,50 worden verkregen. De pas blijft eigendom van

Bewegingscentrum VRIJHEID, is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs. Bij

verlies of beschadiging wordt € 7,50 in rekening gebracht.

LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd en wordt stilzwijgend

verlengd. De hoogte van de contributie is vermeld op de overeenkomst. Alle bedragen

zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap

geschiedt maandelijks vooruit via automatisch incasso. Restitutie van al betaalde

contributie wegens tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is niet mogelijk. Het lid

dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de

contributie niet of niet tijdig aan Bewegingscentrum VRIJHEID is voldaan wordt € 7,50

administratiekosten per storneren in rekening te brengen. In geval van niet (tijdige)

betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel

ingebrekestelling noodzakelijk is. Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten van

invordering zijn voor rekening van het lid. Toegang tot Bewegingscentrum VRIJHEID is

bij niet tijdige betaling niet mogelijk. Inschrijving via internet is volgens burgerlijk

wetboek nummer 7, artikel 46A/D een rechtsgeldige handeling.

WIJZIGING: TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES, ALG.

VOORWAARDEN

Bewegingscentrum VRIJHEID houdt zich het recht voor prijzen,

openingstijden en de alg. voorwaarden te wijzigen. Aan acties en/of

speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden

ontleend. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op

restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de

deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van

de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschap geld en

schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

OMZETTING/OPZEGGING

Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, dient uitsluitend schriftelijk (per email)

en ondertekend te geschieden. De opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt een

volle kalendermaand.

Bij nog openstaande tegoeden aan Bewegingscentrum VRIJHEID zullen deze eerst

moeten worden voldaan voordat je kunt uitschrijven. Het tussentijds opschorten van het

lidmaatschap en/of betaling is niet mogelijk. Na beëindiging van het lidmaatschap dient

de deelnemer de Bewegingscentrum VRIJHEID-pas te retourneren. Dit dient meteen te

gebeuren na afloop van het lidmaatschap. Bewegingscentrum VRIJHEID behoudt zich het

recht voor bij ernstige of herhaaldelijk schending van de huisregels of gebleken

onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager een lidmaatschap

te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het

betreffende lidmaatschap jaar, is per datum beëindiging verschuldigd en opeisbaar.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik maken van de faciliteiten van Bewegingscentrum VRIJHEID is geheel voor

eigen risico van het lid. Bewegingscentrum VRIJHEID aanvaardt geen enkele

aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

Daarnaast aanvaardt Bewegingscentrum VRIJHEID geen enkele aansprakelijkheid voor

schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Wel biedt Bewegingscentrum

VRIJHEID gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel

mogelijk te beperken. Bewegingscentrum VRIJHEID aanvaardt geen aansprakelijkheid

voor schade aan en of diefstal van je voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van

parkeren op het terrein van Bewegingscentrum VRIJHEID. Het lid is aansprakelijk voor

schade toegebracht aan eigendommen van Bewegingscentrum VRIJHEID, indien deze

schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

GEDRAGSREGELS

Bewegingscentrum VRIJHEID heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt aan

wangedrag of de naam van het centrum in diskrediet brengt de toegang te weigeren.

Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding,

onfatsoenlijk taalgebruik, agressief gedrag, discriminatie, vernieling, vervuilen van de

accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover

personeel en andere leden in de club. Aanwijzingen van personeel dienen direct te

worden opgevolgd. De nooddeuren mogen alleen gebruikt worden in geval van nood.

HUISREGELS

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Bewegingscentrum

VRIJHEID en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het lid de algemene

voorwaarden te kennen en te accepteren. Bewegingscentrum VRIJHEID is gerechtigd de

huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct

voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor

leden waarvan het lidmaatschap wordt verlengd. De algemene voorwaarden en de

huisregels van Bewegingscentrum VRIJHEID staan op de website en zijn tevens te allen

tijde bij de balie op te vragen.

Bewegingscentrum VRIJHEID behoudt zich het recht voor om de huisregels te wijzigen. 

 

0-0-0-0-0

 

Huisregels Bewegingscentrum VRIJHEID

 

TOEGANG EN AANSPRAKELIJKHEID
Middels een pasje wordt je toegelaten tot Bewegingscentrum VRIJHEID. De pas wordt bij het aangaan van het lidmaatschap in bruikleen afgegeven. Deelname en trainingen als ook het gebruik van enig fitnessapparaat geschiedt altijd op eigen risico.

ROKEN/CONSUMPTIES
Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen Bewegingscentrum VRIJHEID. Het consumeren van meegenomen etenswaren is niet toegestaan. In de trainingszalen mogen uitsluitend afsluitbare drinkbekers/bidons gebruikt worden.

SPIERVERSTERKENDE/STIMULERENDE MIDDELEN
Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Sporten onder invloed van alcohol, drugs en/of andere stimulerende middelen wordt niet getolereerd. Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang per direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.

SPORTKLEDING/SPORTSCHOENEN
Het dragen van voor de betreffende sport voorgeschreven kleding en schoenen is verplicht. De zalen mogen niet betreden worden met schoenen die buiten zijn gedragen. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Shirts met korte of lange mouw en/of nette haltershirts zijn verplicht. In de trainingsruimte dient men binnenschoenen en schone, correcte sportkleding te dragen, het dragen van kleding met aanstootgevende tekst is niet toegestaan. Men volgt altijd de kledingaanwijzingen van het Bewegingscentrum VRIJHEID personeel op. Omkleden is alleen toegestaan in de kleedruimtes. Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht!

FITNESSRUIMTE
Na gebruik van een apparaat reinigen met je handdoek. Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik rustig terugleggen. Men dient de andere gasten altijd met respect te behandelen en niet lastig te vallen.

KLEEDCABINES
Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een gratis locker op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken en mobiele telefoons mee te nemen in de zalen. Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde gratis lockers. Je kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd.

DIEFSTAL
Bewegingscentrum VRIJHEID is te nooit aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Tevens zullen wij na constatering van het moedwillig schade aanbrengen bij Bewegingscentrum VRIJHEID of diefstal direct aangifte doen bij de politie.